Tjänster, Ekonomisk förvaltning

Bas

Vårt baspaket innefattar hyres- och avgiftsavisering, betalningsbevakning och påminnelser. Avisering kan ske månadsvis eller per kvartal. Avier förses med OCR om så önskas. Vi utför löpande redovisning med leverantörsreskontra, arvoden, löner och arbetsgivaravgifter.

 

Vi hanterar myndighetsuppgifter och sköter skatteredovisning, moms, deklarationer samt kontrolluppgifter.

Vi administrerar pantförskrivningar och fakturerar pant- och överlåtelseavgifter.

 

Vi tillhandahåller en till föreningens behov anpassad rapportering, utför periodiseringar och upprättar kvartals- årsbokslut. Vi förvarar räkenskapshandlingar, säkerhetskopierar databaser och håller löpande kontakt med föreningens revisor.

 

Vi ingår aktivt i budgetprocessen och upprättar också likviditetsbudget. Vi följer upp coh tar fram delårsprognoser samt upprättar ett komplett underlag till årsstämman.

 

Vi utför medlems- och lägenhetshantering med underhåll av lägenhetsregister, administration av av pantförskrivningar och andrahandsuthyrning, fakturering av pant- och överlåtelseavgifter, upprättande av lägenhetsintyg samt kontrolluppgifter till skatteverket.